نشست تخصصی" آسیب شناسی فرهنگی بافت های تاریخی " برگزار شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۵ کد : ۷۹۴۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۸۹
نشست تخصصی با موضوع «آسیب شناسی فرهنگی بافت های تاریخی» با حضور دانشجویان و کارکنان به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر آزاده طاهری عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری در این نشست تخصصی گفت: در باز آفرینی فرهنگ مبنای فعالیت و پروژه های توسعه فرهنگی سازگار با بافت تاریخی از یک سو و مرمت و حفاظت از میراث شهری از سوی دیگر تو امان مورد تاکید قرار میگیرد بدین ترتیب مفهوم توسعه با مفهوم میراث همراه است در این دیدگاه از میراث به عنوان ثروت یاد میشود.
وی ادامه داد: به منظور اجرای اقدامات کالبدی در پروژهای باز آفرینی، تعیین مقیاس فضایی –کالبدی مهم تلقی میشود این امر سبب باز تعریف عرصه حضور فرهنگ در شهر به عنوان محدوده های فرهنگی می شود
دکتر طاهری افزود: بدین ترتیب باز آفرینی فرهنگی در بسط دادن مفهوم باز آفرینی تعریف عرصه ها و محدوده های فرهنگی از اهمیت زیاد میتواند بر خوردار باشد.بافت تاریخی و درون شهری به لحاظ دارا بئدن قدمت، میراث کالبدی، زمین های مناسب با عملکرد های فرهنگی به عنوان مهمترین بستر مناسب کالبدی –عملکردی را فراهم میسازد.
وی به راهبردهای تعاملی باز آفرینی و گردشگری فرهنگی و شاخص های آن از جمله عملکردی –کالبدی، معنایی- هویتی و اجتماعی –اقتصادی اشاره کرد.
به گفته وی، بنا ها و بافت های تاریخی، بخش عمده ای از بافت شهری معاصر را تشکیل داده و عناصر جاذب آنها به عنوان میراث فرهنگی شهر, نیازمند حفاظت از عوامل فرساینده اند.علاوه بر این فعالیت های فرهنگی و احیای رویداد ها ی فرهنگی از نقش و جایگاه مناسبی در باز آفرینی و جذب گردشگری در بافت های تاریخی بر خوردارند
دکتر طاهری در رابطه با پیوند بافت قدیم و جدید گفت: توسعه و باز آفرینی بافت قدیم وقتی می تواند به لحاظ اجتماعی, اقتصادی، کالبدی و عملکردی سود مند باشد در راستای تقویت استخوان بندی اصلی شهر و ارتباط پیوستگی آن با بافت های جدید باشد.این پیوند ساختاری و حمایت هر بافت از بافت دیگر، سبب انسجام شهر می شود.

 


( ۴ )