مقاله دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات در مجموعه مقالات علمی تحقیقاتی روسیه منتشر شد

۲۵ آذر ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۶ کد : ۴۸۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵
مقاله دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات در مجموعه مقالات علمی تحقیقاتی روسیه منتشر شد

مقاله دانشجوی واحد علوم و تحقیقات با عنوان "ارتباطات بین فرهنگی ارامنه و مسلمانان ساکن در شهر اصفهان " علاوه بر ارائه در کنفرانس بین المللی گروه های اقلیت قومی روسیه در مجموعه مقالات علمی تحقیقاتی 2014 این کشور به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، مقاله سحر فائقی دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی این واحد دانشگاهی  با عنوان "ارتباطات بین فرهنگی ارامنه و مسلمانان ساکن در شهر اصفهان در سال های 93-1392 (بر اساس الگوهای عمده سیاست گذاری های قومی –فرهنگی؛ همگرایی، واگرایی، وحدت در کثرت) "در کنفرانس بین المللی گروه های اقلیت قومی در فضای جامعه؛ به کارگیری تحقیقات کاربردی و ابزار موثر در سیاست های قومی ارائه شد.

فائقی درباره هدف این مقاله که با روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعة آماری انجام شده است، گفت: در این پژوهش، سطوح ارتباطات بین فرهنگی ارامنه و مسلمان ساکن در شهر اصفهان براساس شاخص های هویت، انتساب، همسازی گفتاری و همسازی ارتباطی در سال 93-1392 بررسی شده است.

وی بیان داشت: نتایج پژوهش نشان داد در شاخص هویت، هیچ یک از افراد جامعه ارامنه واگرا نیستند، بیش از 38 درصد پاسخگویان همگرا و حدود 62 درصد نیز وحدت در کثرت هستند.

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه در شاخص انتساب هیچ پاسخگویی واگرا نیست، 5/33 درصد همگرا و 5/66 درصد نیز وحدت در کثرت هستند، تصریح کرد: در شاخص همسازی گفتاری 5/6 درصد از افراد واگرا، 23 درصد همگرا و حدود 71 درصد نیز وحدت در کثرت هستند.

لازم به ذکر است، مقاله ارتباطات بین فرهنگی ارامنه و مسلمانان ساکن در شهر اصفهان توسط سحر فائقی و دکتر حسن بشیر در کنفرانس بین المللی گروه های اقلیت قومی روسیه ارائه و منتشر شد.