جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده فنی و مهندسی

۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۲