مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید واحد علوم و تحقیقات ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

۰۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۹