گزارش تصویری: نشست اعضاء هیات علمی و کارکنان شاهد و ایثارگر با دکتر مسعودی رئیس واحد علوم و تحقیقات

۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۳۰