گزارش تصویری: اولین نشست ((روش نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی-اسلامی)) در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۳۶