گزارش تصویری: برگزاری سخنرانی علمی با عنوان« دوگانگی زبانی در زبان عربی» دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۲۶