گزارش تصویری:جشن تکلیف فرزندان کارکنان واحد علوم و تحقیقات و سازمان مرکزی

۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۲۱