قاب تصویر:نقاشی انقلاب در غرفه واحد علوم و تحقیقات

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۷

کودکان امروز و سربازان انقلابی فردا با حضور در غرفه بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات، قلم بردست گرفته و نقش آینده زدند. تصاویری از نقاشی های کودکان درباره انقلاب را ببینید. همچنین دانشجوی بسیجی واحد علوم و تحقیقات، تصویری از امام راحل را در طول راهپیمایی نقاشی کرد.